https://www.watersouthern.com

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

82 / 100

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผลิตอาหาร(น้ำดื่ม)จะต้องประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างๆตามที่สาธารณสุขแผนกคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดมาตามพ.ร.บ อาหารประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับท 420เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไม่ว่าจะเป็นการทำ โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก หรือขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม 

แบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม

 

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

  – สถานที่ตั้งและอาคารผลิตแบบแปลนโรงงานน้ำดื่ม

สถานที่ตั้งของตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในที่เหมาะสม ไม่ทำ ให้เกิดการปนเปื้อนกับนํ้าบริโภค หรือถ้าผู้ผลิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ผลิตก็ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม อาคารผลิตต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน การจัดอาคารอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

  1. ห้องติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ปรับคุณภาพนํ้า ห้องดังกล่าวต้องมีพื้นลาดเอียง มีทางระบายนํ้าไม่มีนํ้าขัง
  2. ห้องหรือบริเวณเก็บภาชนะก่อนล้าง ห้องนี้ต้องมีพื้นที่แห้ง มีชั้น หรือยกพื้น มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง
  3. ห้องหรือบริเวณล้างและฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ ห้องดังกล่าวต้องมีพื้นลาดเอียง ไม่มีนํ้าขัง และมีทางระบายนํ้า มีระบบจัดแยกภาชนะที่กำ ลังรอล้าง และที่ล้างแล้ว
  4. ห้องบรรจุ ห้องนี้ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนอย่างมีประสิทธิภาพ มีทางเข้าออกที่สามารถป้องกันสัตว์ แมลง ไม่เป็นทางเดินผ่านไปยังบริเวณหรือห้องอื่นๆ มีพื้นลาดเอียง ไม่มีนํ้าขัง และมีทางระบายนํ้า มีโต๊ะ และหรือแท่นบรรจุ ซึ่งทำ ความสะอาดง่าย ห้องบรรจุดังกล่าวต้องมีการใช้ และปฏิบัติงานจริง
  5. ห้องหรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ ห้องนี้ต้องมีชั้น หรือยกพื้นรองรับ มีระบบการเก็บผลิตภัณฑ์เพื่อรอจำหน่าย

 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต

ผิวหน้าของเครื่องหรืออุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับนํ้าบริโภค ต้องทำ จากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดสนิมและไม่เป็นพิษ เครื่องมือเครื่องจักรต้องสามารถทำ ความสะอาด ฆ่าเชื้อได้ง่าย และมีจำนวนพอเพียง

เครื่องมืออย่างน้อยต้องประกอบด้วย

  1. เครื่องหรืออุปกรณ์การปรับคุณภาพนํ้า
  2. เครื่องหรืออุปกรณ์ล้างภาชนะบรรจุ
  3. เครื่องหรืออุปกรณ์การบรรจุ
  4. เครื่องหรืออุปกรณ์การปิดผนึก5. โต๊ะหรือแท่นบรรจุ ที่เหมาะสมสำ หรับขนาดบรรจุที่ต่างกัน
  5. ท่อส่งนํ้าเป็นท่อพลาสติก PVC หรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพทัดเทียมกันดังกล่าวมีสภาพการทำ งานที่ดี นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังต้องได้รับการทำ ความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ ทั้งก่อนและหลังการผลิต หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสมผู้ผลิตควรตรวจสอบประสิทธิภาพการทำ งานของอุปกรณ์อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้อุปกรณ์มีความสมบูรณ์