รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

14 จังหวัดภาคใต้และบริการงานติดตั้งทั่วประเทศ ทุกจังหวัดบริษัทสามารถออกแบบตามงบประมาณพร้อมลงพื้นที่จริงและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานขออ.ยพร้อมแบบแปลนทตาม โรงเรือน ผลิตน้ำดื่ม มาตรฐาน อย.ด้วยระบบReverse osmosis (RO Membrane)พร้อมอุปกรณ์ทั้งระบบครบชุดดูแลและบริการหลังการขายแบบครบวงจรรับวางระบบโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก จนไปถึงขนาดใหญ่ ยินดีและบริการให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่ต้องการทำธุรกิจน้ำดื่ม เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรง มีหน้าร้านและเครื่องตัวอย่างที่บริษัทหรือโรงงานให้ดูก่อนตัดสินใจลงทุนในธุรกิจน้ำดื่มสามารถโทรขอคำปรึกษา

 

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ให้บริการงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

                           น้ำดื่มนับเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิต หากไม่สะอาดเพียงพอก็อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วย แม้เมืองไทยมีระบบการจ่ายน้ำประปาที่ค่อนข้างมาตรฐานมีความสะอาดและปลอดภัย ผ่านการจัดการโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคอันเป็นกิจการของรัฐ อย่างไรก็ตามการประปามีพื้นที่ให้บริการกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดการส่งน้ำเข้าสู่ชุมชนและครัวเรือน น้ำประปาอาจสะอาดเพียงสำหรับการอุปโภค แต่หากใช้เพื่อการบริโภคแล้วจำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการกรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับการดื่ม ธุรกิจโรงน้ำและจำหน่ายน้ำดื่มสะอาด มีความจำเป็นสำหรับผู้บริโภคทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่น  มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนเมืองหรือชุมชนท้องถิ่น  น้ำดื่มสะอาดที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด ไม่มีอะไรเป็นตัววัดได้ดีเท่ากับการดูว่าผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม มีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. ขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความสะอาดและปลอดภัยสามารถดื่มได้ การจะขอเครื่องหมาย อย. ได้ จำเป็นต้องนำเสนอกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นไปตามหลักวิชาการว่าด้วยความสะอาดและปลอดภัยของน้ำดื่ม การใช้เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์การกรองน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานพร้อมแบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม รวมตลอดถึงการบรรจุภัณฑ์และการดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย อันเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อนสูง มีกฎระเบียบควบคุมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ถือเป็นบทบาทที่สำคัญที่ผู้ให้บริการ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการอุ่นใจที่ได้ใช้บริการที่ได้มาตรฐาน ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค       นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำดื่มที่สะอาด เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้ว่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด ทั้งชนิดและประเภท สามารถผลิตน้ำดื่มได้ตามคุณภาพที่ต้องการของผู้บริโภคได้ดีที่สุด ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงงานน้ำที่จะตั้งอยู่ มีแหล่งน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่ม ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการกรองอย่างไรและขนาดไหน ถึงจะได้น้ำดื่มคุณภาพที่ต้องการ และต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการให้บริการของผู้ให้บริการสามารถนำไปสู่การออกเครื่องหมายรับรอง อย. ได้ เป็นที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐที่ควบคุมกำกับดูแล และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ทำไมถึงต้องเลือกบริการจากเรา บริษัทรับติดตั้งเครื่องทำดื่มบรรจุขวด

  • มีทืมงานติดตั้งและบริการหลังการขายทั่วทุกภาคของประเทศ
  • เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรงสามารถเสนอที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆได้
  • มีระบบแบ่งจ่ายและผ่อนชำระค่าสินค้า
  • อุปกรณ์และผลิตภันท์ของบริษัทผลิตโดยช่างที่มีคุณภาพ

ต้องการทำธุรกิจน้ำดื่มเรามี แบบโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่

รายละเอียด

  • ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/031/T_0024.PDFX )

– ผู้ผลิตรายใหม่ : บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

– ผู้ผลิตรายเก่า (ที่มี อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ สบ.1 ก่อนวันที่ 11 เม.ย.2564) :

ผ่อนผันให้ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

สามารถเลือกรูปแบบการอบรมและสอบวัดความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ศึกษาด้วยตัวเองจาก “คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง” ( https://www.fda.moph.go.th/…/FileNews/2564/FPCS-Water.pdf ) และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิ อย. เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ ) และ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์สมาคมเภสัชฯ (link : https://phpa-th.com/)
  2. การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ )

ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ สอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร จะได้ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองผ่านระบบ E-Certificate

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มภาคใต้

รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มภาคใต้

สั่งชื้อสินค้าที่ที่นี่สามารถทราบราคาขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ทันที
วอเตอร์เซาท์เทิร์นเครื่องกรองน้ำ
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กใหญ่โดยwww.watersouthern.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่โทรศัพท์ 080-477-4646