82 / 100

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย.ความสำคัญและการเลือกสถานที่

ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจน้ำดื่มโดยผู้ประกอบการยังต้องนำแบบการก่อสร้างที่ถูกไปนำเสนอต่อสาธารณสุขจังหวัดแผนกคุ้มครองผู้บริโภคก่อนที่จะทำการก่อสร้าง ว่าถูกต้องไหมรวมถึงแปลนพื้น ทั้งที่รวมถึงการการหากคุณกำลังมองหาโรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอยคำแนะนำในบทความนี้จะช่วยให้คุณเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและมีคุณภาพสูงหรือขนาดใหญ่

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ให้คำแนะนำ  ตรวจเช็คค่าน้ำ ทั้งก่อนติดตั้งแล้วหลังติดตั้ง ดูแลและให้คำปรึกษาและมีทีมช่าง คิดให้คำปรึกษาตลอด

ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

    1. ติดต่อกับหน่วยงานราชการ

    2. จัดเตรียมในส่วนของพื้นที่โรงเรือน

    3. จัดเตรียมและในส่วนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่ม

    4. จัดเตรียมในส่วนของกำลังคน

    5. จัดเตรียมในส่วนของตลาดและกลุ่มลูกค้า

  การติดต่อกับหน่วยงานราชการ

     ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มจะต้องติดต่อกับหน่วยงานราชการ ดังนี้

1. หน่วยงานท้องที่ ในเรื่องการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และการช ระภาษีโรงเรือน

    –การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

                ผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบว่าสถานที่ผลิตอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการท้องถิ่นใด เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เป็นต้นและส่วนราชการท้องถิ่นนั้น มีข้อกำหนดให้การผลิตอาหารต้องยื่นขออนุญาตหรือไม่

                    สถานที่ติดต่อ

                    กรุงเทพมหานคร ติดต่อสำนักงานเขตต่างจังหวัด ติดต่อราชการส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

                 ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต

ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไป ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1,000 บาท แต่อัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้คือ 10,000 บาท

     – ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                ในกรณีที่สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารหรือโรงเรือน ผู้ประกอบการจะต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                สถานที่ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

กรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถชำระได้ยังสำนักงานเขต ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ต่างจังหวัด ชำระได้ที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล

บาท ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 ต้องชำ ระค่าธรรมเนียมรายปีทุกปี ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ถ้าผู้ประกอบการมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดให้ ผู้ประกอบการจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน

            สถานที่ชำ ระค่าธรรมเนียม

            โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ชำระค่าธรรมเนียมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานในจังหวัดอื่นๆ ชำระที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

3. กรมทรัพยากรธรณี (หรือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ในกรณีที่ไม่มีนํ้าประปาหรือนํ้าประปาไม่เพียงพอ

4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อจดทะเบียนพานิชย์กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสาธารณสุขจังหวัด เช่น การขออนุญาตผลิตอาหารและการขอเครื่องหมาย อย.

        การขออนุญาตผลิตอาหาร

        สำหรับสถานที่ผลิตอาหารที่เข้าข่ายโรงงาน ผู้ประกอบการจะต้องยื่นขออนุญาตเป็นผู้ผลิตอาหารต่อสำ นักคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่

        สถานที่ติดต่อ (กรณีเข้าข่ายโรงงาน)

         กรุงเทพมหานคร ติดต่อกองควบคุมอาหาร สำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขต่างจังหวัด ติดต่อสำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งสถานที่ผลิตตั้งอยู่

 ผู้ประกอบการโรงงานน้ำดื่มจะต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์ตามที่กฎหมายกำหนดและนำ ผลวิเคราะห์มายื่นขออนุญาตผลิตต่อสำ นักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)

        สถานที่ออกใบอนุญาต (เครื่องหมาย อย.)

การจัดเตรียมพื้นที่โรงเรือน

โรงงานสิ่งปลูกสร้างและสภาพแวดล้อม

  – สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

            สถานที่ตั้งของตัวอาคารและบริเวณใกล้เคียงต้องอยู่ในที่เหมาะสม ไม่ทำ ให้เกิดการปนเปื้อนกับนํ้าบริโภค หรือถ้าผู้ผลิตไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้ผลิตก็ต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติม อาคารผลิตต้องมีผนังทั้ง 4 ด้าน การจัดอาคารอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

1. ห้องติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ปรับคุณภาพนํ้า ห้องดังกล่าวต้องมีพื้นลาดเอียง มีทางระบาย

นํ้าไม่มีนํ้าขัง

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

โรงเรือนผลิตน้ำดื่มมาตรฐานอย

บริการติดตั้ง โรงผลิตน้ำดื่ม มาตราฐาน อ.ย. ให้คำแนะนำ แบบแปลนโรงน้ำมาตราฐาน ตรวจเช็คค่าน้ำ ทั้งก่อนติดตั้งแล้วหลังติดตั้ง ดูแลและให้คำปรึกษาและมีทีมช่าง คิดให้คำปรึกษาตลอด

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

แบบแปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com ตัวอย่างรูปสถานที่ผลิตอาหารที่ดำเนินก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรเรียบร้อยแล้ว

ประกอบไปด้วยห้องปรับปรุงคุณภาพน้ำ ห้องบรรจุจะต้องมีประตูเข้าออกทางเดียวรวมถึงมีช่องส่งภาชนะเข้าและส่งสินค้าออก พื้นที่เก็บขวดและสินค้าที่บรรจุแล้ว

https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com   https://www.watersouthern.com      https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com

โรงเรือนน้ำดื่มขนาดเล็ก

โรงเรือนน้ำดื่มขนาดเล็ก

https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com   https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com    https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

ติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก

https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com https://www.watersouthern.com

ทำไมถึงต้องเลือกบริการจากเรา บริษัทรับติดตั้งเครื่องทำดื่ม บรรจุขวด

  • มีทืมงานติดตั้งและบริการหลังการขายทั่วทุกภาคของประเทศ
  • เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายโดยตรงสามารถเสนอที่ต่ำกว่าบริษัทอื่นๆได้
  • มีระบบแบ่งจ่ายและผ่อนชำระค่าสินค้า
  • อุปกรณ์และผลิตภันท์ของบริษัทผลิตโดยช่างที่มีคุณภาพ

ต้องการทำธุรกิจน้ำดื่มเรามี แบบโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

อย. ยกระดับมาตรฐานระบบการผลิตอาหาร ปรับหลักเกณฑ์ GMP กฎหมาย ฉบับใหม่

รายละเอียด

  • ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/031/T_0024.PDFX )

– ผู้ผลิตรายใหม่ : บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564

– ผู้ผลิตรายเก่า (ที่มี อ.2 หรือ สบ.1/1 หรือ สบ.1 ก่อนวันที่ 11 เม.ย.2564) :

ผ่อนผันให้ต้องปฏิบัติภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

สามารถเลือกรูปแบบการอบรมและสอบวัดความรู้ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

  1. ศึกษาด้วยตัวเองจาก “คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคฯ น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง” ( https://www.fda.moph.go.th/…/FileNews/2564/FPCS-Water.pdf ) และสมัครเข้ารับการสอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบ 2 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิ อย. เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ ) และ สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เช็คกำหนดการสอบ บนเว็บไซต์สมาคมเภสัชฯ (link : https://phpa-th.com/)
  2. การบรรยายในรูปแบบออนไลน์ และสอบวัดความรู้ในระหว่างการอบรม เช็คกำหนดการอบรมออนไลน์ บนเว็บไซต์มูลนิธิ อย. (https://fdafoundation.org/ )

ทั้ง 2 รูปแบบ เมื่อผู้สอบวัดความรู้ สอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร จะได้ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สอบสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรด้วยตนเองผ่านระบบ E-Certificateสั่งชื้อสินค้าที่ที่นี่สามารถทราบราคาขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ทันที

วอเตอร์เซาท์เทิร์นเครื่องกรองน้ำ
รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กใหญ่โดยwww.watersouthern.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่โทรศัพท์ 096-761-2446

ขอขอบคุณ คุณปอน อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี