ธุรกิจผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

ธุรกิจผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เงินลงทุนสำหรับการผลิตน้ำดื่ม ประมาณ 200,000 บาทไม่่รวมอาคารโรงเรือนผลิตน้ำดื่มหากมีอาคารเก่าสามารถนำมาดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตได้เช่นกัน รายได้             ประมาณ 800 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องกรองน้ำ ชุดทำความสะอาดถังน้ำ ถังน้ำพลาสติก (ขนาด 20 ลิตร) ขวดใส่น้ำ(ขนาด 1 ลิตร) และรถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งน้ำ วิธีดำเนินการ เตรียมพื้นที่เพื่อใช้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ โดยมีห้องต่างๆดังนี้ เช่น  ห้องวางเครื่อง  ห้องบรรจุ  พื้นที่ขักล้าง พื้นที่เก็บสต๊อกวัตถุดิบ  เป็นต้น นำแบบก่อสร้างเข้าไปเสนอต่อสาธารสุขจังหวัด ก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร ห ติดต่อหาซื้อเครื่องกรองน้ำ หรือบริษัท รับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดทำความสะอาดถังน้ำ ขวด และถังพลาสติก ซึ่งเครื่องกรองน้ำนี้มีกำลังผลิตตั้งแต่ 100 ลิตรต่อชั่วโมงถึง 20,000 ลิตร/ชั่วโมง โดยบริษัทจะส่งพนักงานมาติดตั้งระบบกรองน้ำให้ ก่อนที่จะดำเนินธุรกิจได้ จะต้องส่งตัวอย่างน้ำไปให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจคุณภาพน้ำ โดยเสียค่าธรรมเนียม6900  บาท หากตรวจผ่านก็ให้ยื่นเรื่องต่อสาธารสุขจังหวัดจากนั้นทางเจ้าหน้าที่อาหารและยาจะเข้ามาตรวจสภาพสถานที่ผลิต หรือตรวจโรงเรือน […]

เราคือผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม

เราคือผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่มลงทุนเท่าไหร่  น้ำดื่มนับเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิต หากไม่สะอาดเพียงพอก็อาจนำมาซึ่งอันตรายต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายอ่อนแอ เจ็บไข้ได้ป่วย แม้เมืองไทยมีระบบการจ่ายน้ำประปาที่ค่อนข้างมาตรฐานมีความสะอาดและปลอดภัย ผ่านการจัดการโดยการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคอันเป็นกิจการของรัฐ อย่างไรก็ตามการประปามีพื้นที่ให้บริการกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมทั่วประเทศ ตลอดการส่งน้ำเข้าสู่ชุมชนและครัวเรือน น้ำประปาอาจสะอาดเพียงสำหรับการอุปโภค แต่หากใช้เพื่อการบริโภคแล้วจำเป็นต้องนำมาผ่านกระบวนการกรองอีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยสำหรับการดื่ม ธุรกิจโรงน้ำและจำหน่ายน้ำดื่มสะอาด มีความจำเป็นสำหรับผู้บริโภคทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่น ผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม มีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาดอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นในชุมชนเมืองหรือชุมชนท้องถิ่น น้ำดื่มสะอาด  น้ำดื่มสะอาดที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด ไม่มีอะไรเป็นตัววัดได้ดีเท่ากับการดูว่าผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม มีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพและมีมาตรฐาน ได้รับเครื่องหมายรับรอง อย. ขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ว่ามีความสะอาดและปลอดภัยสามารถดื่มได้ การจะขอเครื่องหมาย อย. ได้ จำเป็นต้องนำเสนอกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นไปตามหลักวิชาการว่าด้วยความสะอาดและปลอดภัยของน้ำดื่ม การใช้เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์การกรองน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน รวมตลอดถึงการบรรจุภัณฑ์และการดูแลความสะอาดสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย อันเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่มีความละเอียดอ่อนสูง มีกฎระเบียบควบคุมกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ถือเป็นบทบาทที่สำคัญที่ผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม ในการให้บริการ ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต้องมีความซื่อสัตย์และจริงใจคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นสำคัญ ผู้ใช้บริการอุ่นใจที่ได้ใช้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม                  ผู้ให้บริการรับติดตั้งโรงงานน้ำดื่ม นอกจากจะต้องมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องคุณภาพน้ำดื่มที่สะอาด เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคแล้ว ยังต้องมีความรอบรู้ว่าเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการผลิตน้ำดื่มสะอาด […]